Vytisknout tuto stránku

Narození - rodný list

Příslušný k zápisu narození je matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila (správním obvodem matričního úřadu ve Vidnavě je město Vidnava, obec Velká Kraš a obec Stará Červená Voda). Zápis do knihy narození se provede na základě písemného hlášení zdravotnického zařízení o narození dítěte, případně na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyla-li matce ani následně poskytnuta zdravotnické péče.

K vystavení rodného listu je potřeba:
 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte, které matka podepisuje v porodnici. Otec podepisuje prohlášení o jménu dítěte při převzetí rodného listu na matrice (pokud se nemůže otec osobně dostavit, je třeba doručit písemnou formu souhlasu otce se jménem dítěte)
 • u dětí narozených za trvání manželství - oddací list rodičů
 • u dětí narozených mimo manželství
  • svobodné matce - rodný list
  • rozvedené matce - rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělé matce - rodný list, úmrtní list manžela
 • případně protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti

Při převzetí rodného listu dítěte je třeba předložit výše uvedené doklady, pokud je matka dítěte neměla u sebe v porodnici, a občanské průkazy rodičů (případně cestovní doklady).
Rodný list mohou převzít:
 • rodiče dítěte (po předložení dokladu totožnosti)
 • prarodiče, případně sourozenci (po předložení dokladu totožnosti a rodného nebo oddacího listu)
 • zplnomocněný zástupce (po předložení dokladu totožnosti a plné moci).

 

DALŠÍ INFORMACE:

Pokud se dítě narodí do uplynutí třístého dne po zániku manželství (od rozvodu manželství nebo úmrtí manžela), předloží matka dítěte oddací list a dítěti se zapíše příjmení dle dohody o příjmení na oddacím listu, jako otec dítěte se zapíše bývalý manžel matky, pokud matka před narozením dítěte neuzavřela manželství nové. Rozvedená matka pak musí předložit ještě souhlas se jménem dítěte od bývalého manžela. V případě, že rodiče nejsou manželé, a matka neporodila ve lhůtě tři sta dnů od zániku manželství, mohou rodiče určit otcovství k dítěti.

Číst 2264 krát Naposledy změněno středa, 21 září 2011 10:46