Narození

Příslušný k zápisu narození je matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila (správním obvodem matričního úřadu ve Vidnavě je město Vidnava, obec Velká Kraš a obec Stará Červená Voda). Zápis do knihy narození se provede na základě písemného hlášení zdravotnického zařízení o narození dítěte, případně na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyla-li matce ani následně poskytnuta zdravotnické péče.

K vystavení rodného listu je potřeba:
 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte, které matka podepisuje v porodnici. Otec podepisuje prohlášení o jménu dítěte při převzetí rodného listu na matrice (pokud se nemůže otec osobně dostavit, je třeba doručit písemnou formu souhlasu otce se jménem dítěte)
 • u dětí narozených za trvání manželství - oddací list rodičů
 • u dětí narozených mimo manželství
  • svobodné matce - rodný list
  • rozvedené matce - rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělé matce - rodný list, úmrtní list manžela
 • případně protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti

Při převzetí rodného listu dítěte je třeba předložit výše uvedené doklady, pokud je matka dítěte neměla u sebe v porodnici, a občanské průkazy rodičů (případně cestovní doklady).
Rodný list mohou převzít:
 • rodiče dítěte (po předložení dokladu totožnosti)
 • prarodiče, případně sourozenci (po předložení dokladu totožnosti a rodného nebo oddacího listu)
 • zplnomocněný zástupce (po předložení dokladu totožnosti a plné moci).

 

DALŠÍ INFORMACE:

Pokud se dítě narodí do uplynutí třístého dne po zániku manželství (od rozvodu manželství nebo úmrtí manžela), předloží matka dítěte oddací list a dítěti se zapíše příjmení dle dohody o příjmení na oddacím listu, jako otec dítěte se zapíše bývalý manžel matky, pokud matka před narozením dítěte neuzavřela manželství nové. Rozvedená matka pak musí předložit ještě souhlas se jménem dítěte od bývalého manžela. V případě, že rodiče nejsou manželé, a matka neporodila ve lhůtě tři sta dnů od zániku manželství, mohou rodiče určit otcovství k dítěti.

Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem. Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně, současně u matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče současně. Vše je bez poplatku.

Na které instituci životní situaci řešit - na kterémkoli matričním úřadě pověřeném vedením matriky narození.

K žádosti rodiče předloží tyto doklady:
  - určení otcovství k nenarozenému dítěti:
 • občanské průkazy (případně cestovní pas a potvrzení o trvalém pobytu a stavu)
 • rodné listy
 • matka - těhotenský průkaz
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

  - určení otcovství k narozenému dítěti:
 • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
 • občanské průkazy (případně cestovní pas a potvrzení o trvalém pobytu a stavu)
 • rodné listy
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Formuláře ke stažení - po rozkliknutí nápisu "více zde"...

Číst dál...