Vytisknout tuto stránku

Změna jména a příjmení

Jméno, případně jména nebo příjmení lze fyzické osobě změnit pouze na základě její žádosti nebo žádosti jejích zákonných zástupců. O povolení změny může požádat občan ČR, případně zákonný zástupce nezletilého občana ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.

Žadatel podá písemnou žádost na matričním úřadu podle místa trvalého pobytu a přiloží k ní zákonem stanovené doklady. Pokud příslušný matriční úřad žádosti vyhoví, vydá rozhodnutí o povolení změny jména/příjmení. Po nabytí právní moci rozhodnutí, je toto předáno k zápisu matričnímu úřadu, který vede příslušnou matriční knihu. Ten na základě pravomocného rozhodnutí provede zápis do matriční knihy a vystaví nový matriční doklad (rodný případně oddací list).

Žádost lze podat - osobní návštěvou na Odboru matrika - Město Vidnava, případně zasláním písemné žádosti o povolení změny jména/příjmení. Žádost o povolení změny jména/příjmení podá žadatel písemně na příslušném matričním úřadu podle místa svého trvalého pobytu, u nezletilých dětí podle místa trvalého pobytu dítěte. Matriční úřad Vidnava je správním obvodem pro město Vidnavu, obec Velkou Kraš a obec St. Červenou Vodu.

Žadatel k písemné, odůvodněné žádosti předloží:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
 • rodný, popřípadě oddací list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství ( rozvedený žadatel)
 • úmrtní list (ovdovělý žadatel)
 • doklad o místu trvalého pobytu ( lze nahradit občanským průkazem, případně průkazem o povolením k pobytu)
 • doklad o státním občanství ( občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství)
 • písemný souhlas druhého manžela se změnou příjmení (pokud manželství trvá)


K žádosti o změnu jména/příjmení nezletilého dítěte žadatel k písemné odůvodněné žádosti předloží:

 • doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
 • rodný list dítěte
 • doklad o stáním občanství dítěte (platný cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, občanský průkaz)
 • potvrzení o trvalém pobytu dítěte (lze nahradit občanským průkazem)
 • písemný souhlas druhého rodiče se změnou jména/ příjmení s úředně ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
 • písemný souhlas dítěte staršího 15 let se změnou jména/příjmení
 • další doklady dle individualit žádosti

Správní poplatek za vydání povolení změny jména nebo příjmení činí 1000,- Kč.
Správní poplatek za změnu příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na příjmení dřívější činí 100,- Kč.
Výše uvedené správní poplatky se hradí v hotovosti na MěÚ Vidnava.

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Změnu příjmení lze povolit tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to závažný důvod.
Změna jména se nepovolí, jde-li o změnu jména:

 • fyzické osoby ženského pohlaví na mužské jméno
 • fyzické osoby mužského pohlaví na ženské jméno
 • na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké
 • na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů


Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména je žadatel povinen předložit doklad osvědčující správnost pravopisné podoby vydaný znalcem.
U nezletilých dětí se změna jména/příjmení nepovolí jestliže by tato změna byla v rozporu se zájmy a potřebami nezletilého.

Číst 2596 krát Naposledy změněno středa, 17 září 2014 10:33