Žádosti a vydávání dokladů

Jméno, případně jména nebo příjmení lze fyzické osobě změnit pouze na základě její žádosti nebo žádosti jejích zákonných zástupců. O povolení změny může požádat občan ČR, případně zákonný zástupce nezletilého občana ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.

Číst dál...

NAHLÍŽENÍ DO MATRIČNÍCH KNIH a VYDÁVÁNÍ DOSLOVNÝCH VÝPISŮ Z MATRIČNÍCH KNIH

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině.

Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.

Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).

Doslovný výpis z matriční knihy se vydává fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), jejím sourozencům a zmocněncům. Doslovný výpis lze pořídit i fotokopií matričního zápisu.

Matriční knihy zůstávají uloženy u matričního úřadu:

           • kniha narození po dobu 100 let
           • kniha manželství po dobu 75 let
           • kniha úmrtí po dobu 75 let,

poté se předávají příslušnému státnímu oblastnímu archivu.

Možnost prohlížet matriční knihy uložené v Zemském archivu v Opavě - digitální archiv zde.

 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpis z ní za přítomnosti matrikáře:

           • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
           • pro úřední potřebu orgánů státu nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
           • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
           • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec.

Doslovný výpis z matriční knihy se vydává fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), jejím sourozencům a zmocněncům, pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Nahlížení do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost podejte ústní či písemnou formou na příslušném matričním úřadě. Správní poplatek činí podle položky 3 písm. a) sazebníku SP z přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 15 Kč za každou i započatou stranu A4, která je pořizována na kopírovacím stroji.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obraťte se na matriční úřady příslušné podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí. Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhlášky č. 207/2001 Sb.)

V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, je možno se obrátit s žádostí o informaci na kterýkoli matriční úřad nebo krajský úřad.