Poskytování informací, příjem žádostí a podání

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na městském úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce městského úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou, datovou schránkou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

 

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na městském úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti městského úřadu či města jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona)          - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu městského úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 

 • odvolání se podává písemně na adresu městského úřadu
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání, popis informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

 

O odvolání rozhoduje:

 

 • městská rada - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti města,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

 

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací:


Mzdové náklady - 250,- Kč za druhou a každou další započatou hodinu práce zaměstnance, spojené s  mimořádně rozsáhlým  vyhledáváním informací dle Nařízení vlády č. 173/2006 (§7).

 

 • Kopírování  A4  jednostranně  10 Kč, oboustranně    20,- Kč
 • Cena za obálku dle druhu       0,20 Kč - 2,50 Kč
 • Poštovné dle skutečných nákladů
 • Jiné náklady vzniklé se získáváním informací

 

V souvislosti s poskytováním informací je povinný subjekt oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt  může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Žadatel bude na výši nákladů upozorněn písemně před podáním informací. Tuto úhradu  je žadatel povinen zaplatit  před poskytnutím informace

 

 

 Ve Vidnavě dne 28.3.2015                                                  Bc. Rostislav Kačora, v.r.

                                                                                                         starosta města