Ostatní informace

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon),v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. - PŘÍLOHA!

Ministerstvo životního prostředí, č.j. MPZ/2023/252/882, sp. zn. ZN/MZP/2022/570/21 ze dne 03.08.2023

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Název záměru: Stanovení DP Dolní Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava (3099101) a povolení hornické činnosti

Oznámení veřejného projednání záměru „Stanovení DP Dolní Červená Voda na výhradním ložiskuVidnava (3099101) a povolení hornické činnosti“ ve Vidnavě - více informací v příloze!

Veřejné projednání se bude konat: Obřadní síň Městského úřadu Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava (1. patro)

Datum: 11. 5. 2023 (čtvrtek) Čas: 15:00 hodin