Duplikáty rodného, oddacího či úmrtního listu

 1. Pojmenování (název) životní situace
  Vydávání matričních dokladů – duplikáty

 2. Základní informace k životní situaci
  Duplikáty matričních dokladů (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O vydání duplikátu matričního dokladu mohou požádat :

  • fyzické osoby, kterých se zápis týká, nebo jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci a jejich zplnomocnění zástupci
  • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné k uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Duplikáty matričních dokladů jsou vystavovány na základě písemné žádosti a zasílány doporučenou poštou na dodejku, nebo po prokázání totožnosti a právního zájmu žadatele vydávány přímo žadateli na matričním úřadu.
  Písemnou žádost podává žadatel na předepsaném tiskopise, nebo individuální žádostí, která musí obsahovat: údaje o žadateli (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště případně adresu pro doručování, oprávněnost zájmu) a dále jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká, a dále datum a místo matriční události.

 5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou v kanceláři matriky MěÚ Vidnava, případně zasláním písemné žádosti o duplikát matričního dokladu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
  Na příslušném matričním úřadu, do jehož obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
  Matriční úřad Vidnava vede matriční knihy pro Město Vidnava, Obec Velká Kraš a Obec Stará Červená Voda.

 7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Doklady matričních události nastalých na území města Vidnavy a výše uvedených obcí na matrice ve Vidnavě (budova radnice).

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žadatel předloží:

  • doklad totožnosti,
  • matriční doklad, případně jinou veřejnou listinu, ze které bude zřejmé, že matriční doklad, který požaduje, se týká členů rodiny nebo sourozenců, nebo kterou prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář žádosti o vystavení matričního dokladu získáte v kanceláři matriky MěÚ Vidnava, Mírové nám. 80.

 10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu činí 100,- Kč v hotovosti, který je splatný před vydáním matričního dokladu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

 12. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Ve stejné lhůtě je nutno předložit veškeré požadované přílohy.

 13. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 64/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 14. Jaké jsou související předpisy

  • vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení na podatelnu MěÚ Vidnava.

 16. Formuláře ke stažení - po rozkliknutí nápisu "více zde"..
Stáhnout přílohy:
Číst 3693 krát Naposledy změněno %AM, %17 %398 %2014 %10:%zář
Další položky ze stejné kategorie: Změna jména a příjmení »