Oveřování listina a podpisů

 1. Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

 2. Základní informace k životní situaci
  Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
  Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Legalizace - fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen.
  Vidimace – kdokoli.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad - pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince aj.), občan ČR nemůže při legalizaci podpisu předkládat k prokázání totožnosti pouze řidičský průkaz.. 

 5. Legalizace se neprovede:

  • je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li tato listina současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než latinské abecedy, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

  Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny. Vidimace se neprovede
  • je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, lovecký lístek, směnka, šek, geometrický plán, rys apod.)
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
  • jsou-li na listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
  • jestliže se kopie doslovně neshoduje s listinou, z níž je pořízena
  • je-li listina, z níž je kopie pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
  • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí vydaného podle zvlášt. práv. předpisu.
 6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Předložením listiny matrikářce.

 7. Na které instituci životní situaci řešit
  Na MěÚ Vidnava, Odbor matrika., Mírové nám. 80, Vidnava.

 8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Osobní návštěvou v kanceláři matriky.

 9. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Legalizace - žadatel předloží listinu na níž bude podpis ověřen a platný doklad totožnosti.
  Vidimace - žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

 10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou

 11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Legalizace - správní poplatek činí za každý ověřený podpis na listině 30,- Kč.
  Vidimace - správní poplatek činí za každou i započatou stranu vidimované listiny 30,- Kč.
  Správní poplatky se hradí v hotovosti.

 12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Na počkání

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nelze využít

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č.21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování ), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 15. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Apostila je doložka, která se připojuje za oficiální dokumenty či listiny za účelem jejich použití v zahraničí, kdy je tak stanoveno mezinárodní smlouvou mezi Českou republikou a příslušným státem. Jedná se o ověření podpisu a razítka na listině. Informaci o tom, zda je třeba provedení superlegalizace nebo zajištění apostily, je možné zjistit telefonickým dotazem na zastupitelském úřadu ČR. K vydání apostilní doložky je Ministerstvo zahraničních věcí:

Ověření dokumentů apostilou  v osobním styku:

Pracoviště referátu legalizace konzulárního odboru MZV se nachází v přízemí Toskánského paláce, Hradčanské náměstí č. 5, Praha 1.

Úřední hodiny (od 1.4.2010)

Pondělí a středa
8.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00

Úterý a pátek
8.00 - 12.00

Čtvrtek není úřední den pro veřejnost.

Legalizace dokladů se v osobním styku vyřizuje na počkání. Osobní přítomnost žadatele, resp. osoby, na jejíž jméno je doklad vystaven, není nezbytná. Žádost o ověření proto může podat kdokoliv.

Legalizace dokumentů v poštovním styku:

Ověření listin lze provést i na základě písemné žádosti zaslané v poštovním styku. Žadatel v průvodním dopisu k předmětné listině uvede:
- stát, ve kterém bude listina použita,
- svoji přesnou adresu, na kterou má být listina doručena,
- telefonní číslo, event. e-mailovou adresu,
- potřebný počet kolkových známek á 100,- Kč za jedno ověření (pro české listiny), á 600,- Kč za jedno ověření (pro cizozemské listiny potvrzené nebo vydané příslušným velvyslanectvím státu),
- listinu s příslušným předchozím ověřením.

Adresa pro poštovní styk:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
referát legalizace
konzulární odbor
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1

Další informace lze získat na referátu legalizace konzulárního odboru MZV na telefonních číslech: +420 224 182 188 nebo +420 224 182 153.

 Překlad

Vyšší ověření i apostila se vydávají v češtině, takže je zapotřebí dokument i razítka nechat přeložit autorizovaným tlumočníkem.