Ostatní informace

Město Vidnava v souladu s platnou vyhláškou č. 54/2005 Sb. vyhlásilo konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Vidnava, okres Jeseník – příspěvková organizace, se sídlem ul. Hrdinů 249,
790 55 Vidnava, a to s nástupem od 1.8.2022 (příloha!).

Ministerstvo životního prostředí ČR - oznámení záměru:

„Stanovení DP Dolní Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava (3099101) a povolení hornické činnosti“ 

-  zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I podle §4 písm. a) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- celý záměr je k dispozici v listinné podobě na radnici města Vidnavy, v kanceláři podatelny (v úřední hodiny MěÚ Vidnava) - k nahlédnutí.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení o záměru příslušnému úřadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení tohoto záměru na úřední desce dotčeného kraje.